Keelevalik:
Hromium.eeOhutusinfo

Mida sa peaksid teadma

                  
OÜ Hromium – asub Maardu linnas,elutsoonist 3 km kaugusel endise tehase territooriumil,ettevõte tegevus on orienteeritud tolliladustamisele ja veoste ümberlaadimisele,mida transporditakse raudteed mööda,meritsi ja autotranspordiga.
Aadress:Lao 21,Maardu ,Harjumaa.

Peamiseks tegevusalaks on pakendatud kroomiühendite ümberlaadimine.
Veosed saabuvad raudteed mööda,ladustatakse laost edasi meritsi ja autotranspordiga.
Ettevöte kuulub A-kategooria ohtlike ettevõtete hulka ja täidab kemikaaliseadusest tulenevaid nõudeid.

Laos käideldavate ohtlike veoste liigid:
-naatriumdikromaat
-kaaliumdikromaat
-kroomtrioksiid

Kõiki eespool loetletud aineid ühendab järgmine:
-mittepõlevad
-vees hästi lahustuvad
-tosilised  ja/või korrosiivsed ained
-tugevad okisüdeerijad
-kuumutamisel lagunedes eraldavad hapnikku,s.t. toetavad põlemist

Peammisteks ohuteguriteks on:
-tulekahju
-keemiaõnnetus
Lao ehitamisel on järgitud kõiki Eesti Vabariigis ja Euroopa liidus kehtivaid ohutusnõudeid.
Laos kasutatav tehnoloogiline protsess ja asjaolu,et veosed asuvad eripakendites,tagavad selle,et süttimise ja keemiaõnnetuse tõenäosus on kaduvväike.
Tootmisprotsessi ohutuse tagamiseks on ettevõte teinud riskianalüüsi ja töötanud välja tegevusplaanni kriisiolukorras tegutsemiseks,korraldatakse õppusi tegevuste harjutamiseks avariiolukordades.
Ettevõttel on tulekahju lokaliseerimiseks olemas esmased tulekustutusvahendid.
OÜ Hromium esitas päästeametile ja järelevalve inspektsioonile erakorralise olukorra likvideerimise plaani ja lao ohutusaruande.
Etevõtte omab ökoloogilise juhtimise sertefikaati iso 14001:2004 aastast 2010 ja juhtimise süsteemi sertifikaati vastavalt iso 9001:2008.
Elanikkonna teavitamine avariist toimub lao territooriumile paigaldatud sireeni abil.
Sireeni abil suurõnnetusest teavitamise süsteemi võidakse kasutada tulekahju või terroriakti ohu korral.
Teie tegevus ohu tekkimise korral
- Kui sa kuuled sireeni signaalid
- viibite tänaval,siis lahkuge ohtlikust tsoonist risti tuule suunaga 800 m kaugusele
- viibite ruumis ,siis sulgege aknad ja uksed ning lülitage ventilatsioon välja
- viibite autos ,siis sulgege aknad ja uksed ,lülitage ventilatsioon välja ja sõitke lähima hooneni ,et selles varjuda.
Mürgistuse korral-värske õhk,rahu,soojus.
Pesta nahka veega,pestasilmi,matta albutsiid,kalarasv,allaneelamise korral juua taimeõli,kutsuda kiiresti kiirabi.
Esmaabi telefoninumbrid 
Päästekeskus: 112
Keskkonnakaitseinspektsioon: 1313
Päästeamet: 1524
OÜ Hromium telefoninumbrid
Ööpäevaringnue valve: 58406594
Infotelefon: 6080636
Info internetis – www.hromium.ee
Hromium Lao 21  
Maardu Harjumaa

JOONIS 1. KÄITISE TERRITOORIUMI PLAANJOONIS 2. LÄHIÜMBRUSE PLAAN