Keelevalik:
Hromium.eeInfoleht

AVALIKKUSELE MÕELDUD INFORMATSIOON KÄITISE OHTUDEST

Lugupeetud lugeja,

Antud infovoldik on ettenähtud Teie informeerimiseks meie ettevõtte tegevustest ning sellest tulenevatest ohtudest. Selle peamine eesmärk on anda Teile ettekujutus meie ehitistest ja rajatistest, olemasolevatest ohtlikest ainetest ning anda juhtnööre, kuidas saate aidata ennast ning oma lähedasi juhul, kui meie territooriumil peaks tekkima hädaolukord.

1. Ettevõtte nimi ja asukoht

Meie ettevõte - OÜ Hromium – vasub Maardu linnas, elutsoonist 3 km kaugusel endise tehase territooriumil, ettevõtte tegevus on orienteeritud tolliladustamisele ja veoste ümberlaadimisele, mida transporditakse raudteel, meritsi ja autotranspordiga.
Aadress: Lao 21, Maardu, Harjumaa. (joonis 1 ja 2).

2. Informatsiooni edastava isiku nimi ja ametikoht

Palume saata üldise teabe taotlused lao juhataja Tatjana Voronova e-posti aadressile: tatjana@hromium.ee või ettevõtte üldisele e-posti aadressile info@hromium.ee. Kiirete küsimuste korral helistada 5038188.

3. Kinnitus, et ohutusalased korraldused leiavad rakendust ja et on täidetud sellest tulenev pädeva asutuse teavitamiskohustus

Ettevõte kinnitab, et tema tegevusala vastab Seveso II direktiivile. Eeskirjadest tulenevaid kohustusi täidetakse nõuetekohaselt, ohtude tuvastamiseks on koostatud riskianalüüs. Riskide minimeerimiseks on ettevõttes kehtestatud ohutuse tagamise süsteem.

Lao ehitamisel on järgitud kõiki Eesti Vabariigis ja Euroopa liidus kehtivaid ohutusnõudeid. Laos kasutatav tehnoloogiline protsess ja asjaolu, et veosed asuvad eripakendites, tagavad selle, et süttimise ja keemiaõnnetuse tõenäosus on kaduvväike. Tootmisprotsessi ohutuse tagamiseks on ettevõte teinud riskianalüüsi ja töötanud välja tegevusplaani kriisiolukorras tegutsemiseks. Korraldatakse õppusi tegevuste harjutamiseks avariiolukordades. Ettevõttel on tulekahju lokaliseerimiseks olemas esmased tulekustutusvahendid.

OÜ Hromium on esitanud Päästeametile ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile hädaolukorra lahendamise plaani ja lao ohutusaruande. Etevõtte omab ökoloogilise juhtimise sertefikaati ISO 14001:2015 aastast 2018 ja juhtimise süsteemi sertifikaati vastavalt ISO 9001:2015.

4. Üldsusele mõistetav käitise tegevuse või tegevuste ja eesmärgi lühikirjeldus

Peamiseks tegevusalaks on pakendatud kroomiühendite ümberlaadimine. Kaup saabub raudteel, ladustatakse laos ja saadetakse edasi meritsi ja/või autotranspordiga. Ettevõte kuulub A-kategooria ohtlike ettevõtete hulka ja täidab kemikaaliseadusest tulenevaid nõudeid.

5. Lao tegevus

OÜ Hromium osutab transiidi korraldamiseks vajalikke teenuseid (tollilao režiimis), võtab vastu ja hoiustab allpool loetletud kemikaale. Ettevõte teeb koostööd Aktobe Kroomühendite Tehasega (Kasahstan). Ettevõttes töötab 4 inimest.

Põhiliselt toimub veoste käitlemine laos ainult päevasel ajal. Vajadusel võib ladu töötada ka öisel ajal, kuid see juhtub äärmiselt harva. Ladu on kaetud mehitatud valvega ööpäevaringselt. Lao kaetud pindala moodustab 9 344.8m2, õueala territoorium 33 218 m2.

Laos käideldavate ohtlike veoste liigid:

6. Ainete või valmistamisviiside, mis võivad põhjustada suurõnnetust, märgistus, koos oluliste ohtlike omadustega

Laos hoitavate toodete nimetused:

Kemikaalid
(ohtu kujutavad kemikaalid)

I kroomtrioksiid CrO3:
UN 1463(anhydrous) IMDG class: 5.1+6.1+8 EINECS No.215-607-8 CAS No. 1333-82-0

II naatriumdikromaat NA2Cr2O3:
UN 3288 IMDG class :5.1+6.1 EINECS No. 234-190-3 CAS No. 10588-01-9

III kaaliumdikromaat K2Cr2O3:
UN 3086 IMDG class : 6.1+5.1 EINECS No. 231-906-6 CAS No. 7778-50-9

Laos üheaegselt hoiul olevate ülalloetletud kemikaalide summaarne kogus ulatub kuni 6500 t. Kemikaalid saabuvad lattu, on laos hoiul ja saadetakse laost välja pakendatud kujul.

7. Ohtu määratlevad füüsikalised ja keemilised omadused

I Kroomtrioksiid

Füüsikaline seisund, väline kirjeldus

Lõhnatu, tumepunased kristallid, helbed või teraline pulber, õhu käes laialivalguv.

Keemiline oht

Temperatuuril üle 250 С aine laguneb kroomoksiidiks ja hapnikuks, mis suurendab tulekaju ohtu. Tugev oksüdeerija. Põlevainete ja taastajatega kokku puutudes võib plahvatada. Vesilahustes on tugeb hape, mis reageerib alustega ja on sööbiv. Tarnitakse ja hoiustatakse metalltünnides mahutavusega 25 kg, 50 kg ja 250 kg.

II Naatriumdikromaat

Füüsikaline seisund, väline kirjeldus

Punakas-oranži värvi hügroskoopsed kristallid.

Keemiline oht

Suure oksüdeerimisvõimega aine, reageerib põlevmaterjalide ja taastajatega. Vesilahuses on nõrk hape. Reageerib tugevalt hüdrasiiniga.

Tarnitakse ja hoiustatakse pehmetes 1000 kg big-bag`ides, samuti 25 kg ja 50 kg polüpropüleenkottides.

III Kaaliumdikromaat

Füüsikaline seisund , väline kirjeldus

Punakas-oranživärvi kristallid

Keemiline oht

Oksüdeerib kergelt põlevaineid, orgaanilisi ja muid kergesti süttivaid materjale (puit, paber, väävel, alumiinium, plastmassid). Reageerib tugevate leelissoolade või hapetega suure soojuse eraldamisega. Ohtlikuteks lagunemisproduktideks võivad olla kroomoksiidid. Termiline lagunemine toimub temperatuuril 500С. Ohtlikku polümeriseerimist ei toimu.

Tarnitakse ja hoiustatakse 25 kg ja 50 kg propüleenkottides.

Kõiki ülalloetletud aineid ühendab see, et nad on:

Aine märgistamiseks kasutatakse järgmisi piktogramme:

Põhinedes riskianalüüsi tulemustele võib teha järgmised järeldused:

Estiteks: võimalikest erakorralistest olukordadest on kõige raskem keemilise ainega vaguni või konteineri sattumine põlengualale, seejuures ohutsooni perimeeter on 800 m.

Teiseks: kõige tõenäolisem võimalik esmane sündmus suurõnnetuse arenemiseks on töötava personali eksimus või seadmete tehniline rike.

8. Kinnitus, et käitaja on võtnud kasutusele ettenähtud abinõud kohapeal, kaasa arvatud koostöö hädaabiteenistustega, et olla suurõnnetuse toimumisel võimalikult hästi varustatud ja hoida selle mõjud nii madalad, kui võimalik.

Olles suurõnnetuse ohuga ettevõtte, kinnitab ta, et ollakse võtnud kasutusele kaitsemeetmete kompleksi tagamaks võimaliku õnnetuse korral kiire ja toimiva reageerimise. Personali läbib iga-aastase hädaolukordades käitumise õppe. Tootmistegevuses kasutatavaid seadmeid kontrollitakse regulaarselt pädevate isikute poolt. Ettevõtte tegevuse üle teostavad järelevalvet pädevad riigiasutused. Võimaliku tulekahju kustutamiseks on kasutusel esmased tulekustutusvahendid ja statsionaarne tulekustutussüsteem. Leiate suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohta teavet Päästeametile ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet veebisaitidelt.

9. Käitlemisega seotud riskid ja ohualad

Kõige tõsisemaks hädaolukorraks kujuneb laetud vaguni või konteineri sattumine tulekahju alasse, mille tagajärjel tekivad mürgised gaasid. Lähtuvalt Kanada ohtlike kaupade transpordi juhendmaterjalist Emergency Response Guidebook 2016 võib põlengu ohutsooni suuruseks pidada perimeetrit 800 m. Kuna käitlemine toimub hoones sees, siis kemikaalide väikesed lekked (pakendi purunemine) jäävad ettevõtte sisse ja välist ohtu ei ole.

Märkus: Aine põlemisel eralduvad kroomhappe aurud ja muud mürgised lenduvad ained (ained ise), seetõttu tuleb tulekahju kustutada tulekahju küljelt spetsiaalsete vahenditega.

Oht inimesele

Ained on ohtlikud sisse hingamisel, kokkupuutel nahaga, kokkupuutel silmadega, võib tekitada kurguvalu, õhupuudust, lämbumistunnet, valu rinnus, ninaverejooksu, naha turseid, valu, punetust, naha ja limaskesta haavandeid, pisaraid. Tolm ärritab nahka ja limaskesta, tekitab keemilist põletust. Tulekahju ja plahvatuse korral võivad tekkida põletused ja vigastused.

Väikese avarii korral piirdub ohutsoon OÜ Hromium territooriumiga - degaseerimine pinnas.

Ohu korral teavitatakse elanikke lao katusele paigaldatud sireeni käivitamise abil.

Hromium ohula.

Teie tegevus ohu tekkimise korral

Kui sa kuuled sireeni:

Mürgistuse korral-värske õhk, rahu, soojus.

Pidage meeles!

Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus, siis saate sellest teada kui kuulete Häiresignaali.

Reaalse ohu korral signaal kestab vähemalt kuni esimese päästemeeskonna kohalesaabumiseni ettevõttesse.

Üks kord kuus viiakse läbi häiresignaali lühiajaline (1-2 sek) katsetamine, seda palume ignoreerida.

Edasise informatsiooni hankimisesks jälgige kõiki võimalikke meediakanaleid ning järgige sealt edastatavaid ohu- ja infoteavitusi.

Üldhäirie signaalid:

Üldhäire signaal: Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali kestvusega 60 sek, vahe 30 sek. Antud tsüklit korratakse.

Üldhäire lõpp: Ühtlane 60 sek pikkune helisignaal, mida edastatakse üks kord.

Kontroll: Häiresireeni kontroll toimub üks kord kuus esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse sireeni pikkusega kuni 7 sekundit.

Informatsioon selle kohta, kuidas peavad asjassepuutuvad isikud suurõnnetuse korral tegutsema ja käituma

Allpool on esitatud käitumisjuhised, mille järgmine on oluline Teie enese ohutuse tagamiseks.

Kui Teie kuulete meie ettevõttest tuleneva häiresignaali, siis:

Esmaabi telefoninumbrid

Häirekeskuse: 112
Keskkonnakaitseinspektsioon: 1313
Päästeameti infotelefon: 1524

OÜ Hromium telefoninumbrid

Ööpäevaringnue valve: 58406594
Infotelefon: 6080636 / 5038188
Info internetis – www.hromium.ee

JOONIS 1. KÄITISE TERRITOORIUMI PLAAN

JOONIS 2. LÄHIÜMBRUSE PLAAN